Та "Internet explorer"-ийн сүүлийн хувилбар болох "Microsoft edge"-г ашиглана уу

Хэрэв "Microsoft edge"-г татах бол энд дарж татаж авна уу

MN EN

ᠠᠨᠠᠯᠢᠲ᠋ᠢᠻ ᢉᠧᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠵᠢᠭᠰᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯᠴᠢ ᠨᠢ᠄ admin | ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠭᠨᠣ᠄ 2024-03-07 03:20:40 |

ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᢉᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ: 113


ᠠᠨᠠᠯᠢᠲ᠋ᠢᠻ ᢉᠧᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ

ᠠᠨᠠᠯᠢᠲ᠋ᠢᠻ ᢉᠧᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ

7.1. ᠨᠢᢉᠡ ᢉᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠦᠲᠡ ᠻᠣᠣᠷᠳᠢᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

7.2. ᠬᠣᠶᠠᠷ ᢉᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠤᠲᠡ ᠻᠣᠣᠷᠳᠢᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

7.3. ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠳᠠᢉᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ

7.4. ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ

7.5. ᠡᠯᠯᠢᠫᠰ

7.6. ᠾᠢᠫᠧᠷᠪᠣᠯ

7.7. ᠫᠠᠷᠠᠪᠣᠯ

7.8. ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᢉᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠤᠲᠡ ᠻᠣᠣᠷᠳᠢᠨᠠᠲ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

7.9. ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ

7.10. ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠶ ᠳᠠᢉᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ

7.11. ᠻᠸᠠᠳ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠯᠢᠭ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ

7.12. ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᢉ

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ