Сургалтын туршилт - Багшийн хөгжил веб порталын сургалтын туршилт - Хичээлийн агуулга

    Хичээл 5


    ыжйхаог йхжэох йуожхорйужорэх йуорлжэолйужролр элоуржэлгрйужлшж
    Дараах video-г үзнэ үү

    Энд дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү


    Үзсэн тоо:874