Англи хэл - 9-р анги - Үнэлгээний материал

    9-р анги БҮТ-ын жишиг даалгаврын сорил №2 -Google form ашиглан хийсэн


    https://forms.gle/VTitF9qZ8Xq1EQSR8


    Үзсэн тоо:29