Биологи - Ерөнхий мэдээлэл - Аргазүй материал

    Суралцах пирамид


    Суралцах пирамид нь сурагчид мэдлэгийг хэрхэн эзэмших тал дээр зөвлөлгөө өгч яаж хэрхэн  суралцах арга барилын зааж болох юм.


    Үзсэн тоо:1652
    СУРАЛЦАХ ПИРАМИД.pdf»