Математик - 7-р анги - Хичээлийн агуулга

  Модультай хялбар шугаман тэгшитгэл


  Батлав: СМ ................................................ /Х.Гүлжанат/

   

  Хичээл заасан огноо: 2015.12.02

  Хичээл заасан сургууль: 2-р бүрэн дунд сургууль

  Хичээлийн нэр:Математик

  Хамрах хүрээ: 9-р ангийн сурагчид, сурагчийн тоо 26.

  Хичээл заасан багш: “Билге-Тегин” БДСургуулийн Математикийн багш А.Бахытгүл

   

  Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр

   

  Хичээлийн сэдэв: Модультай хялбар шугаман тэгшитгэл

  Хугацаа: 40 минут

  Зорилго: Модультай шугаман тэгшитгэл түүний тухай ойголттой болох ба тэдгээрийг бодох  чадвар эзэмшүүлэнэ.

  Эзэмших чадвар:

   

  Ерөнхий чадвар

  Тусгай чадвар

  • Тооны модуулыг олох
  • Хялбар тэгшитгэл бодох
  • Модультай шугаман тэгшитгэл, түүний шийд бодох арга чадвар эзэмшинэ.

   

  Арга зүй:

  • Харилцан яриа
  • Бүлэглэх арга
  • Асуудал дэвшүүлэх

   

  Хэрэглэгдэхүүн: Самбар, шоохой, проектр,  ТӨМүнэлгээний самбар, шоо

  Зохион байгуулалт: Анги нийтээр

  Сургалтын орчин:

   

  Материаллаг орчин

  Сэтгэлзүйн орчин

  Үйлийн орчин

  • Тарааж өгөх материал
  • Проектор, дэлгэц
  • Цаас, пламастр

   

  • Өөрийн бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх таатай орчин бүрдүүлнэ.
  • Мэдлэг бүтээх бүтээлч орчныг бий болгоно.

   

  Цагийн төлөвлөлт:

   

  • Зохион байгуулалт
  • Сэдэлжүүлэх
  • Шинэ мэдлэг бүтээх
  • Бататгал хэрэглээ
  • Үнэлгээ дүгнэлт
  • Гэрийн даалгавар

   

   

   

   

   

  Үе шат

  Хуга

  цаа

  Хичээлийн үе шат

  Сурагчийн үйл ажиллагаа

  Багшийн үйл ажиллагаа

  Анхаарах

  зүйл

   

  1-р шат Удиртгал

   

  5

  мин

  Анги зохион байгуулалт

   

  • Анги хичээл эхлэхэд бэлэн болох
  • 4 баг болон хуваагдан байр байраа эзлэх

   

   

  • Мэндлэх, ирц авах
  • Өөрийгөө товч танилцуулах
  • Хичээлийн дэг танилцуулах

   

   

   

  Цаг баримтлах

   

   

  3

  Мин

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  мин

   

   

   

   

   

  Өмнөх хичээлийг сэргээн санах

  Үйл ажиллагаа 1

  Алхам 1

  Багийн зэрэгцэж сууж буй гишүүд хоёр хоёроор дэвтэрээ солилцож гэрийн даалгавар шалгана.

   

  Үйл ажиллагаа 1

  Алхам 1

  Баг бүрийн бүх гишүүд зэрэгцэж сууж байгаа хоёр хоёроор хоорондоо дэвтэр солилцож гэрийн даалгавар шалгах үүрэг өгнө.

   

   

   

   

  Хүүхэд нэг бүрийг ажиллуула- хад анхаарах

  Сэдэлжүүлэх

  Алхам 2

  Багууд өөр өөрийн нэртэй танилцана.

  Алхам 3

  Баг бүрт тарааж өгсөн үгийн сүлжээг багаараа хамтарч хийж энэ хичээлийн сэдэвийг гаргаж ирнэ. /хугацаа 3-мин/

  Алхам 4

  Хичээлийн зорилго, зорилттой танилцана.

   

  Алхам 2

  Багуудыг өөр өөрийн нэртэй танилцуулна.

  Алхам 3

  Баг бүрт ТӨМ-1ийг тарааж өгч үгийн сүлжээ таалгана.

  Алхам 4

  Хичээлийн сэдвийг тодорхойлж, зорилгоо танилцуулж самбарт наана.

   

  2-р үе шат – Мэдлэг бүтээх үе

   

   

   

   

   

   

  7

  мин

  Мэдлэг бүтээлгэх

  Үйл ажиллагаа 2

  Алхам 5

  Багшийн ярианд анхаарлаа хандуулж дэвтэртээ тэмдэглэгээ хийнэ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Үйл ажиллагаа 2

  Алхам 5

  |x|=a тэгшитгэлийг нэг хувьсагчтай, модультай хялбар шугаман тэгшитгэл гэдэг.

  |x|=a тэгшитгэл нь

  1. a>0 үед хоёр шийдтэй: x=a x=-a
  2. a=0 үед нэг шийдтэй: x=0
  3. a<0 үед шийдгүй гэдгийг тайлбарлаж өгнө.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бодлогыг бодох явцад ойлгомжгүй эсвэл ямар нэгэн асуудал гарвал тусламжийн самбараа өргөж багшаас тусламж авна.

  3-р шат – Бататгал, хэрэглээ, үнэлгээ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

  мин

  Бататгал, хэрэглээ

  Үйл ажиллагаа 3

  Алхам 6

  Багшийн тарааж өгсөн ТӨМ-2 дээр байгаа бодлогыг багаараа бодож тестийн хариултын хуудасаа бөглөнө.

  /хугацаа 3мин/

  Алхам 7

  Хугацаа дуссаны дараа баг бүрээс сонгогдсон сурагч бүр хариултын хуудасаа авч самбарт гараад шалгуулж оноогоо авна.

   

  Үйл ажиллагаа 4

  Алхам 8

  Багшийн тарааж өгсөн ТӨМ-3 дээр байгаа даалгаварыг багаараа хийж гүйцэтгэнэ.

  Алхам 9

  Хугацаа дуссаны дараа сонгогдсон сурагч даалгаварыг самбарт гарч тайлбарлана.

   

  Үйл ажиллагаа 3

  Алхам 6

  Багш ТӨМ-2 тарааж өгч даалгавар-1ийг хийлгэнэ. Нийт 4-бодлого байгаа ба бодлого бүр нэг оноотой. Багш тестийн хариултын хуудасаа тарааж өгнө. /хугацаа 3мин/

  Алхам 7

  Хугацаа дуссаны дараа багш сурагчдыг шооны аргыг ашиглаж санамсаргүй байдлаар сонгож авна.

  Үйл ажиллагаа 4

  Алхам 8

  Багш ТӨМ-3 тарааж өгч даалгавар-2ыг хийлгэнэ.

  Алхам 9

  Хугацаа дуссаны дараа багш сурагчдад “баруун гараа давхарлаж тавиад дороосоо 2дахь сурагчийг”-ийг гаргаж даалгаварыг сонгоно.

   

   

  3

  мин

  Үнэлгээ дүгнэлт

  Үйл ажиллагаа 5

  Алхам 10

  Багуудынавсан оноог нэгтгэж нийт дүнгаргахад анхаарлаа хандуулна.

  Үйл ажиллагаа 5

  Алхам 10

  Багуудын авсан оноог нэгтгэж нийт дүн гаргана.

   

   

  Үнэлгээг бодитоор тавихад анхаарах

   

   

  1

  мин

  Гэрийн даалгавар

  Үйл ажиллагаа 6

  Алхам 11

  Гэрийн даалгавараа тэмдэглэж авна.

  Үйл ажиллагаа 6

  Алхам 11

  Сурах бичгийн 64- хуудас № 34 бодлогыг гэрийн даалгаварт өгнө.

   

   

  Гэрийн даалгаварт хяналт тавих

   


  Үзсэн тоо:3294
  нээлттэй-хичээл-ээлжит мат.docx»
  үгийн-сүлжээ (1).docx»
  Төм-3.docx»
  moduli.pptx»
  тест (1).docx»