Монгол бичиг - Ерөнхий мэдээлэл - Хичээлийн агуулга

    6-9-р ангийн монгол бичгийн хичээлийн нэгдсэн хөтөлбөр


    6-9-р ангийн монгол бичгийн хичээлийн  нэгж хичээл, эзэмших чадвар, агуулга, үнэлэх журам зэргийг улиралд хуваарилж,цогц байдлаар төлөвлөлөө.


    Үзсэн тоо:3212
    монгол бичиг.docx»