Сургалтыг дэмжих хэрэглэгдэхүүн - Цахим ном - Аргазүй материал

  Сурагчдыг бүтээлээр нь хөгжүүлэх технологи


  Сурагчдыг бүтээлээр нь хөгжүүлэх технологи нь 1-5-р ангийн сурагчдын дүрслэх урлагийн хичээлээр хийсэн бүтээлд суурилан сургалтын үйл ажиллагааны болон СДҮА-ны цагаар  хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгон ашигладаг арга зүйтэй.  


  Үзсэн тоо:159
  Сурагчдыг бүтээлээр нь хөгжүүлэх технологи.pptx»

   
 • Технологийн хүрээнд дэх ерөнхий мэдээллээ орууллаа. Дараа нь хичээл бүрийн агуулгаар, нарийн технологиудаа төрөлжүүлж оруулах болно.

   1  
 • 1