Цахим хэрэглэгдэхүүн - Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй - Аргазүй материал

    PowerPoint програм - 7 хоног тутмын зөвлөгөө (05-Слайдуудаас бүлэг үүсгэх)


    https://www.youtube.com/watch?v=YhyHCEOj5f4


    Үзсэн тоо:57