Англи хэл - Ерөнхий мэдээлэл - Аргазүй материал

    Суралцагчийн өөрийн үнэлгээг явцын болон төлөвшлийн үнэлгээнд хэрхэн тооцож болох вэ?


    Ингэж суралцахуйг дэмжих сайжруулах зорилготой өөрийн үнэлгээгээр төлөвшлийн үнэлгээг хамтатган үнэлэх нь шудрага бодитой, хөндлөнгийн нөлөөллөөс ангид суралцагчийн сурах хүсэл эрмэлзэл, сонирхол, ур чадвар, ахиц амжилтыг дэмжсэн, урамшуулах, хөгжүүлэхэд чиглэсэн үнэлгээнд баримтлах зарчимтай нийцэж байгаа гэж бодож байна. Та бүхэн үнэлгээний шалгуурийг сайжруулан үзэж санал бодлоо солилцоорой.
    Баярлалаа


    Үзсэн тоо:24
    туршлага.pptx»