Технологи - Ерөнхий мэдээлэл - Аргазүй материал

  дизайн технологи хичээлийн 1-р улирлын төлөвлөлт


  боловсруулсан Т.Ариунаа

                                                                 

                                                                                                  :                                                                                                                                                              БАТЛАВ

   

  СУРГАЛТЫ Н МЕНЕЖЕР                            Б. ДӨЛ

    

  НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

    

  Нэгж хичээлийн сэдэв: Геометр байгуулалт(хэрчим, өнцөг, тойрог тэнцүү хуваах)

  Төслийн ажлын сэдэв: Чимэглэл

  Хамрах хүрээ: 6-р анги, дизайн зураг зүй,18 цаг

  Суралцахуйн зорилт:

  • Хүрээлэн буй эд зүйлсийн хэлбэр, хэмжээ, өнгө, чимэглэлийн шийдлийг судална.(Хавтгай дүрсийн зохиомж хийнэ.)
  • Материал багаж хэрэгсэл, ажлын дарааллыг төлөвлөх, төлөвлөлтийн дагуу загвараа бүтээнэ.
  • Дизайнд дүн шинжилгээ хийж эдлэл дээрх чимэглэлийн загвар зохиомж хийх санаа олох ба санаагаа илэрхийлэхдээ энгийн геометр байгуулалтын аргуудыг ( хэрчим өнцөг, тойргийг тэнцүү хэсэгт хуваах) судалж ашиглана.Геометр байгуулалтын аргуудыг ашиглан чимэглэлийн зохиомжийн шийдлийг зурж хавтгай дүрсүүдээр эд зүйлсийн загвар бүтээх, загварчлах түүнийгээ дахин сайжруулна.
  • Дизайны үйл явц шийдэлд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, үр дүнгээ танилцуулах

    

   Өмнөх мэдлэг, ур чадвар:

  • 5-р ангидаа зургийн багаж хэрэгсэл, түүнтэй ажиллах арга барил эзэмшсэн байх
  • Геометрийн  дүрсүүдийг ашиглан төрөл бүрийн эд зүйлсийн загвар зохиох, дүрсүүдийг ашиглан зохиомж хийх , бүтээх  чадвар эзэмшсэн байх.

    

    

    

    

    

   Нэгж хичээлийн төлөвлөлтийн схем:

    

   Дизайны шинэ санаа, шийдэл гаргах

    

   Ээлжит хичээл 5

         Чимэглэлийн эд зүйлсийн загвар зохиох

    

   Асуудал болон хэрэгцээг илрүүлэх

    

   Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

    

   Ээлжит хичээл 1

   Хавтгай дүрсийн зохиомж,  эд зүйлсийн хэлбэр, загварын  судалгаа

    

    

   Ээлжит хичээл 2

   Зураг зүйн багаж, хэрэгсэл, түүнийг хэрэглэх

    

   Бүтээх, хөгжүүлэх

    

   Ээлжит хичээл 6

   Ажлын төлөвлөлт, ажлын зураг гаргах

    

   Ээлжит хичээл 7

   Бүтээлийг  турших

    

   Ээлжит хичээл 8

   Бүтээлийг хийх, сайжруулах

    

   Ээлжит хичээл 3

   Геометр байгуулалт

    

    

   Ээлжит хичээл 4

   Өнгөний хослол, зохицол

    

   Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах

    

   Ээлжит хичээл 9

   Төслийн ажлын тайлан хамгаалах

    

     

   Нэгж хичээлийн агуулгын төлөвлөлт:

     

   Суралцахуйн зорилт

   Бүтээлч эрэлхийллийн арга барил

    

   Ээлжит  хичээлийн сэдэв

    

   Үйл ажиллагааны дараалал

    

   Цаг

   -       Хүрээлэн буй эд зүйлсийн хэлбэр, хэмжээ, өнгө, чимэглэлийн шийдлийг судална.

   Асуудал болон хэрэгцээг тодорхойлох

   Хавтгай дүрсийн зохиомж,  эд зүйлсийн хэлбэр, загварын  судалгаа

    

    

    

   -       Хавтгай дүрсийн зохиомжоор хийсэн төрөл бүрийн чимэглэл ( ханын чимэглэл, хувцас болон эдлэлийн чимэглэл, гоёл чимэглэл гэх мэт)-ийн жишээ үзүүлж сэдэлжүүлнэ.

   -       Эд зүйлсийн хэлбэр, загварыг харьцуулан ярилцана.

   -       Хавтгай дүрсээр зохиомжилсон эд зүйл болон чимэглэл хийхээр сонгоно.

   -       Сонгосон чимэглэлийн  анхны санааг гаргана.

   -       Хувцас эдлэлийн  чимэглэл болон чимэглэлийн эд зүйлийн загварын судалгаа хийнэ.(Ажлын хуудас1)

   2

   -       Геометр байгуулалт ын арга(хэрчим, өнцөг, тойргийг тэнцүү хэсэгт хуваах)

    

   -       Хавтгай дүрсүүдээр эд зүйлсийн загвар бүтээх,загварчлах 

    

   -       Масштаб ,зураасны төрөл, өнгө зохицол болон хавтгай дүрсээр зохиомжлон бүтээх.

   Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

   Зураг зүйн багаж, хэрэгсэл, түүнийг хэрэглэх

   -       Зураг зүйн багаж хэрэглийг судалж, түүнтэй ажиллах арга барилд суралцана. (Ажлын хуудас 2)

   -       Зураг зүйн стандарт зураасны төрлүүдийг шулуун  болон тойргоор зурна (.Ажлын хуудас 3)

   2

    

    

   Геометр байгуулалт

   -       Хэрчим, өнцөг, тойргийг тэнцүү хэсэгт хуваах зэрэг геометр байгуулалтын аргыг судалж, байгуулалт хийх аргад суралцана. (Ажлын хуудас4.)

   2

    

   Өнгөний хослол зохицол

   -       Хавтгай дүрсийн зохиомжоор хийсэн чимэглэлээ зохицох өнгөөр будна.

   -       Геометр байгуулалт ашиглаж зурсан зургаа контраслаг болон нюанслаг 2 янзаар будна. (Ажлын хуудас5.)

   2

   -       Санаагаа илэрхийлэхдээ геометр байгуулалтын аргуудыг ( хэрчим, өнцөг, тойргийг тэнцүү хэсэгт хуваах)судалж ашиглана.

   Дизайны шинэ санаа шийдэл гаргах

   Чимэглэлийн эд зүйлсийн загвар

   -       Судалгааны үндсэн дээр анхны санаагаа баяжуулан чимэглэлийн эд зүйлсийн загварын зураг гаргана. (Төслийн ажлын дэвтэрт зурна)

   2

   -       Геометр байгуулалтын аргуудыг ашиглан чимэглэлийн зохиомжийн шийдлийг зурж бүтээнэ.  

   -       Хавтгай дүрсүүдээр эд зүйлсийн загвар бүтээх,загварчлах түүнийгээ дахин сайжруулна.

   -       Материал багаж хэрэгсэл, ажлын дарааллыг төлөвлөх, төлөвлөлтийн дагуу загвараа бүтээнэ.

   Бүтээх, хөгжүүлэх

   Ажлын төлөвлөлт, ажлын зураг гаргах

   -       Бүтээл хийх ажлын төлөвлөлт гаргана. (Ажлын хуудас 6)

   -       Геометр байгуулалтын аргаа ашиглан өөрийн сонгосон чимэглэлийн эд зүйлсийн ажлын  зураг зурна.(Ажлын хуудас 7)

   2

   Бүтээлийг  турших

   -       Төлөвлөгөөний дагуу өөрийн хийсэн чимэглэлийн эд зүйлсээ хийнэ.

   -       Чимэглэлийн эд зүйлс хийж туршина.

   -       Туршилтын явцыг төслийн ажлын дэвтэрт тэмдэглэнэ.

   2

   Бүтээлийг хийх, сайжруулах

   -       Туршилтын үр дүнд анализ хийж  сонгож авсан зохиомжоо илүү сайжруулан олон төрлийн арга ашиглаж чимэглэнэ. (Ажлын хуудас 8)

   2

   -       Дизайны үйл явц шийдэлд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, үр дүнгээ танилцуулах

   -       Дизайны санаагаа төслийн арга болон компьютерийн зургийн программаас ашиглан зурах, уншиж ойлгох

   Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах

    Төслийн ажлын тайлан хамгаалах

   -       Хийсэн бүтээлээрээ үзэсгэлэн гаргана.

   -       Өөрийн багийн болон бусад багийн бүтээлийг шалгуурын дагуу үнэлнэ. (Үнэлгээний хуудас 1)

   -       Төслийн ажлын дэвтэр хөтлөлт, багийн гишүүдийн өөрийн үнэлгээг бүрэн тэмдэглэсэн байна. (Үнэлгээний хуудас 2)

   -       Баг бүр төслийн ажлаа тайлагнана.

   2

    

    

  • Хэрэглэгдэхүүн : Сурах бичиг Г. Чулуунаа нар.  “ Дизайн технологи - Х”, УБ, 2015 он., ажлын хуудсууд, төслийн ажлын дэвтэр, үнэлгээний хуудсууд, LCD дэлгэц, зураг зүйн багаж хэрэгсэл, өнгийн цаас, хайч,цавуу
  • Үнэлгээ, шалгуур:

   Бүтээлч эрэлхийллийн арга барил

   Үнэлгээний шалгуур

   1

   Асуудал болон хэрэгцээг илрүүлэх

   -       Эд зүйлсийн чимэглэлийн ач холбогдлыг  ойлгох, бүтээлийн хэрэгцээг тодорхойлсон байдал

   2

   Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

   -       Геометр байгуулалт ын арга(хэрчим, өнцөг, тойргийг тэнцүү хэсэгт хуваах) масштаб ,зураасны төрөл, өнгө зохицол болон хавтгай дүрсээр зохиомжлон бүтээсэн байдал

    

   3

   Дизайны шинэ санаа, шийдэл гаргах

   Геометр байгуулалтын арга ашиглан шинэ санаа шийдэл гаргасан байдал

   4

   Бүтээх, хөгжүүлэх

   Туршилтын үр дүнд анализ хийж зохиомжоо илүү сайжруулсан байдал

   5

   Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах

   Сурагчид хийсэн бүтээлээ үзэсгэлэнд тавьж, багаараа багийн ажлын дэвтэрт хийсэн судалгаа, бүтээл хийсэн үйл явцаа дүгнэн тайлагнаж буй байдал

   Судалгааны үе шатанд цуглуулсан мэдээлэл, материалууд, зохиож зурсан загварын зургууд, баяжуулсан санаа, сонгож хийсэн бүтээлийн зураг, ажлын зураг, туршиж хийсэн үйл явц зэргийг ажлын дэвтэртээ бүтээлчээр ажиллаж тэмдэглэл хөтөлсөн байдал

    

     

   ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН АРГА ЗҮЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ №1

    

   Төслийн ажлын сэдэв: Чимэглэл

   Ээлжит хичээлийн сэдэв: Хавтгай дүрсийн зохиомж,  эд зүйлсийн хэлбэр, загварын  судалгаа

   Суралцахуйн зорилт:

   • Хүрээлэн буй эд зүйлсийн хэлбэр, хэмжээ, өнгө, чимэглэлийн шийдлийг судална.
   • Дизайнд дүн шинжилгээ хийж эдлэл дээрх чимэглэлийн загвар зохиомж хийх.

     

    Зорилго: Хавтгай дүрсийн зохиомжоор  хийсэн төрөл бүрийн чимэглэлээс сонголт хийж анхны санаа гаргах.

    Зорилт:                                                                                             

   • Хавтгай дүрсээр зохиомжилсон эд зүйл болон чимэглэл хийхээр сонгох
   • Сонгосон чимэглэлийн  анхны санааг гаргах.
   • Хувцас эдлэлийн  чимэглэл болон чимэглэлийн эд зүйлийн загварын судалгаа хийх

     

     

    Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: Ажлын хуудас болон төслийн ажлын дэвтэр, чимэглэсэн эд зүйлс хувцас эдлэл, цахим үзүүлэн

    Өмнөх мэдлэг, ур чадвар:

   • 5-р ангидаа зургийн багаж хэрэгсэл, түүнтэй ажиллах арга барил эзэмшсэн байх
   • Геометрийн  дүрсүүдийг ашиглан төрөл бүрийн эд зүйлсийн загвар зохиох, дүрсүүдийг ашиглан зохиомж хийх , бүтээх  чадвар эзэмшсэн байх.

   

   

   

  Хичээлийн явц, арга зүй:

  Хичээлийн үйл явц

   

  Сурагчийн сурах үйл

   

  Багшийн чиглүүлэх үйл

  Эхлэл хэсэг

  Сэдэлжүүлэх үйл

  • Чимэглэлийн талаар багшийн өгсөн асуултын дагуу ярилцана.
  • Эд зүйлсийн хэлбэр, загварыг харьцуулан ярилцана.
  • Хавтгай дүрсийн зохиомжоор хийсэн төрөл бүрийн чимэглэл ( ханын чимэглэл, хувцас болон эдлэлийн чимэглэл, гоёл чимэглэл гэх мэт)-ийн жишээ үзэж дүн шинжилгээ хийх ба туршина.

   

  Алхам1: Дараах асуултуудын дагуу ярилцана.

  • Чимэглэл гэж юу вэ? жишээ нэрлэнэ үү
  • Ямар үүрэгтэй вэ? гм асуулт асууж ярилцана.

  Алхам2: Эд зүйлсийн хэлбэр, загварыг харьцуулан ярилцана.

   

  Алхам 3: Хавтгай дүрсийн зохиомжоор хийсэн төрөл бүрийн чимэглэл ( ханын чимэглэл, хувцас болон эдлэлийн чимэглэл, гоёл чимэглэл гэх мэт)-ийн жишээ үзүүлж сэдэлжүүлнэ.

  Дунд хэсэг

  Үндсэн суралцах үйл ажиллагаа

  • Сурагчид эд зүйлсийн чимэглэлийг турших ба туршилтын явцад гарсан хүндрэл бэрхшээлүүдийг тайлбарлаж ярилцана. Ажлын хуудас1-ийг бөглөнө.
  • Ямар нэг эдлэлийн чимэглэлийн асуудлыг шийдэхээр сонгож авна.
  • Төрөл бүрийн чимэглэлээс сонгож анхны санаагаа гаргана.
  • Хувцас эдлэлийн чимэглэл болон чимэглэлийн эд зүйлийн загварын судалгаа хийнэ.
  • Сурагчидад төрөл бүрийн чимэглэлээс санаа авч хийж турших даалгавар өгнө
  • Сурагчид туршилтын явцад гарсан хүндрэл бэрхшээлүүдийг тайлбарлуулж ярилцана. Ажлын хуудас 1-ээр чиглүүлнэ.

   Алхам 4:

  • Багаараа хамтарч ямар нэг эдлэлийн чимэглэлийн асуудлыг шийднэ.
  • Хавтгай дүрсээр зохиомжилсон эд зүйл болон чимэглэл хийхээр сонгоно.
  • Сонгосон чимэглэлийн анхны санааг гаргана.

  Төгсгөл хэсэг

  Явцын үнэлгээ хийх

  • Мэдээлэл цуглуулах тухай төлөвлөлт гарган багийн гишүүдийн үүргийг хуваарилж, үүргийн дагуу өөрсдийгөө хувиар үнэлнэ. Өөрийн үнэлгээний хуудсыг төслийн ажлын дэвтэртээ хуулж бөглөн, багийн гишүүд өөрсдийгөө үнэлнэ.
  • Төрөл бүрийн чимэглэлээс сонгож анхны санаагаа баяжуулна.
  • Хувцас эдлэлийн чимэглэл болон чимэглэлийн эд зүйлийн загварын судалгаа хийнэ.

    

  • Дизайны судалгаа хийж, анхны санаагаа баяжуулж ажиллахад чиглүүлнэ.

   

   

   

   

  Ажлын хуудас 1. Чимэглэл

  Анхны санаа

  Дараах асуултад хариулна уу.

  1. Чимэглэл гэж юу вэ? Ямар ямар төрлийн чимэглэл байдаг вэ? Нэрлэнэ үү.

  ...................................................................................

   

  1. Ямар төрлийн чимэглэл хийхээр шийдэв?

  ....................................................................................

  Анхны санаагаа илэрхийлнэ үү. (зургаар эсвэл бичгээр)

   

   

  Ажлын хуудас 2. Судалгаа

  Анхны санаа хэрхэн баяжигдав?

  Судалгааныхаа дүгнэлтийг бичнэ үү.

  ......................................................................................................

  ......................................................................................................

  ......................................................................................................

  .....................................................................................................

   

  Санаагаа зургаар илэрхийлнэ үү.

   

   

  Өөрийн үнэлгээний хуудас

   

  Багийн гишүүдийн нэр

  Судлах чиглэл

  Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 0-100%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                             

                                                                                           БАТЛАВ

   

  СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР                            Б. ДӨЛ

   

   

   

  НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

   

   

  Нэгж хичээлийн сэдэв: Геометр байгуулалт(дөлгөөн холболт, гортигийн муруй, загварын дэлгээс, үсэг бичээс)

  Төслийн ажлын сэдэв: Дэлгээсийн байгуулалт ашиглан сав баглаа боодлын дизайн гаргах

  Хамрах хүрээ: 7-р анги, дизайн зураг зүй,18 цаг

  Суралцахуйн зорилт:

  • Хамт олон, өрх гэрийн хүрээнд дэх асуудлаас хэрэгцээг илрүүлнэ. (сав баглаа боодол хийх)
  • Эд зүйлсийн загвар зохиохдоо зохион бүтээх болон загварчилгааны аргууд,  эдлэлийн загварын дэлгээс байгуулах арга, график дизайны үндсэн элементүүд, чимэглэлийн зохиомжийн тухай, геометр байгуулалт (дөлгөөн холболт, гортигийн муруй), үсэг бичээсийг судалж, зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу хэрэглэнэ. Дизайны санаа шийдлээ илэрхийлэхдээ тойм зургаар зурна.
  • Материал багаж хэрэгсэл, ажлын дарааллыг төлөвлөх, төлөвлөлтийн дагуу загвараа бүтээнэ.
  • Дизайны үйл явц шийдэлд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, үр дүнгээ танилцуулах

    

   Өмнөх мэдлэг, ур чадвар:

  • Аливаа бүтээлийн загварыг зохиомжийн аргууд хэрэглэн шинэ санаа шийдлүүд гарган  зургаар илэрхийлэх,  шинэ загвар зохиох, сайжруулах арга барил эзэмшсэн байх
  • Асуудал хэрэгцээг илрүүлэн анхны санаа боловсруулах чадварт суралцсан байх
  • 5-р ангидаа  Призм, Цилиндр, Пирамид, Конусын дэлгээс ашиглан  сав бүтээх чадварт суралцсан байх
  • 6-р ангидаа зураг зүйн багаж хэрэгсэл, түүнтэй ажиллах арга барил эзэмшсэн байх
  • Энгийн геометр байгуулалт(хэрчим, өнцөг, тойргийг тэнцүү хэсэгт хуваах) ашиглан бүтээл хийх аргад суралцсан байх
  • Масштаб, зураасны төрлүүдийг ойлгож мэдсэн байх

     

   Нэгж хичээлийн төлөвлөлтийн схем:

    

   Ээлжит хичээл 7

   Бүтээлийг  турших

    

   Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах

    

   Ээлжит хичээл 9

   Төслийн ажлын тайлан хамгаалах

    

   Асуудал болон хэрэгцээг илрүүлэх

    

   Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

    

   Дизайны шинэ санаа, шийдэл гаргах

    

   Ээлжит хичээл 1

   Сав баглаа боодол, түүний дизайны судалгаа

    

   Ээлжит хичээл 2

   Дэлгээс байгуулах,

    

   Ээлжит хичээл 3 Геометр байгуулалт

    

    

   Ээлжит хичээл 4

   Дөлгөөн холболт

    

   Ээлжит хичээл 5

   Сав баглаа боодлын загвар гаргах

    

   Бүтээх, хөгжүүлэх

    

   Ээлжит хичээл 6

   Ажлын төлөвлөлт, ажлын зураг гаргах

    

   Ээлжит хичээл 8

   Бүтээлийг хийх, сайжруулах

    

    

   Нэгж хичээлийн агуулгын төлөвлөлт:

    

   Суралцахуйн зорилт

   Төслийн үе шат буюу бүтээлч эрэлхийллийн арга барил

    

   Ээлжит  хичээлийн сэдэв

    

   Үйл ажиллагааны дараалал

    

   Цаг

   -       Хамт олон, өрх гэрийн хүрээнд дэх асуудлаас хэрэгцээг илрүүлнэ.

   Асуудал болон хэрэгцээг тодорхойлох

    

    Сав баглаа боодол, түүний дизайны судалгаа

    

    

   -       Дэлгээс ашиглаж хийсэн сав баглаа боодлын жишээ, бичлэг үзүүлж сэдэлжүүлнэ. 

   -       Бичлэгээр үзүүлсэн сав баглааг хийж турших даалгавар өгнө.

   -       Сурагчид сав хийж туршихад гарсан хүндрэл бэрхшээлүүдийг тайлбарлаж ярилцана. (Ажлын хуудас1 )

   -       Ямар нэг бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын асуудлыг шийдэхээр сонгож авна.

   -       Туршилт болон судалгааны  үр дүнд анализ хийж, анхны санаагаа  гаргана.

   -       Тухайн бүтээгдэхүүнд тохирох сав баглаа боодлын дизайны судалгаа хийж анхны санаагаа баяжуулна.(Ажлын хуудас2)

   2

   -       Эдлэлийн загварын дэлгээс хийх арга

   -       График дизайны үндсэн элементүүд, чимэглэлийн зохиомжийн тухай

   -       Геометр байгуулалт (дөлгөөн холболт, гортигийн муруй)

   -       Зураг зүйн дүрэм стандарт (үсэг, бичээс)

   Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

   Дэлгээс байгуулах

   -       Зураг зүйн багаж хэрэгсэл, түүнтэй ажиллах арга барилд суралцана.

   -       Тойргийн муруй ашиглаж хийсэн савны дэлгээсийг зурж, туршина. (Ажлын хуудас4)

   2

   Геометр байгуулалт

   -       Хэрчим, өнцөг, тойргийг тэнцүү хэсэгт хуваах зэрэг геометр байгуулалтын аргыг судалж, байгуулалт хийх аргад суралцана. (Ажлын хуудас3.)

   2

   Дөлгөөн холболт

    

    

   -       Дөлгөөн холболтын арга, хэрэглээнд суралцана. Дөлгөөн холболт, гортигийн муруй байгуулах аргыг судалж, эзэмшинэ. (Ажлын хуудас 5)

   2

   -       Эд зүйлсийн загвар зохиохдоо зохион бүтээх болон загварчилгааны аргуудыг судалж хэрэглэнэ.

   Дизайны шинэ санаа шийдэл гаргах

   Сав баглаа боодлын загвар гаргах

   -       Анхны санаагаа баяжуулж, ямар нэг бүтээгдэхүүний иж бүрдэл сав баглаа боодлын загварын зураг гаргана. (Ажлын хуудас6)

   2

   -       Дизайны санаа шийдлээ илэрхийлэхдээ тойм зургаар зурна.

   -       Эдлэлийн загварын дэлгээс хийх аргыг ашиглан бүтээнэ.

   -       Материал багаж хэрэгсэл, ажлын дарааллыг төлөвлөх, төлөвлөлтийн дагуу загвараа бүтээнэ.

   -        

   Бүтээх, хөгжүүлэх

   Ажлын төлөвлөлт, ажлын зураг гаргах

   -       Бүтээл хийх ажлын төлөвлөлт гаргана. (Ажлын хуудас 7)

   -       Загварын дагуу сав баглаа боодлын зураг, дэлгээсийг  зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу зурна.

   2

   Бүтээлийг  турших

   -       Сав баглаа боодлоо хийж туршина.

   2

   Бүтээлийг хийх, сайжруулах

   -       Туршилтын үр дүнд анализ хийж, сав баглаа боодлын загвар, хийцийг сайжруулан чимэглэнэ.

   2

   -       Дизайны үйл явц шийдэлд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, үр дүнгээ танилцуулах

   -       Дизайны санаагаа төслийн арга болон компьютерийн зургийн программаас ашиглан зурах, уншиж ойлгох

   Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах

    Төслийн ажлын тайлан хамгаалах

   -       Хийсэн сав баглаа боодлын иж бүрдлээр үзэсгэлэн гаргана.

   -       Өөрийн багийн болон бусад багийн бүтээлийг шалгуурын дагуу үнэлнэ. (Үнэлгээний хуудас 2,3)

   -       Төслийн ажлын дэвтэр хөтлөлт, багийн гишүүдийн өөрийн үнэлгээг бүрэн тэмдэглэсэн байна. (Үнэлгээний хуудас 1)

   -       Баг бүр төслийн ажлаа тайлагнана.

   2

  • Зураг зүйн дүрэм стандарт (үсэг, бичээс)
  • Эдлэлийн загварын дэлгээс хийх арга

    

   Зорилго:  Зураг зүйн дүрэм стандарт, дэлгээс байгуулах аргыг судалж турших.

   Зорилт:

  • Зураг зүйн багаж хэрэгсэл, түүнийг хэрэглэх аргыг судална.
  • Савны  дэлгээс байгуулах аргыг судалж туршина.
  • Хэрэглэгдэхүүн : Сурах бичиг Г. Чулуунаа нар.  “ Дизайн технологи - Х”, УБ, 2015 он., ажлын хуудсууд, төслийн ажлын дэвтэр, үнэлгээний хуудсууд, LCD дэлгэц, зураг зүйн багаж хэрэгсэл, өнгийн цаас, хайч,цавуу

    

  • Үнэлгээ, шалгуур:

    

   Бүтээлч эрэлхийллийн арга барил

    

   Үнэлгээний шалгуур

   1

   Асуудал болон хэрэгцээг илрүүлэх

   Ямар нэг бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын  асуудлыг шийдэх, бүтээлийн хэрэгцээг тодорхойлсон байдал

   2

   Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

   -       Эдлэлийн загварын дэлгээс байгуулах арга, график дизайны үндсэн элементүүд, чимэглэлийн зохиомжийн тухай, геометр байгуулалт (дөлгөөн холболт, гортигийн муруй), үсэг бичээсийг судалж, зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу хэрэглэж буй байдал

   3

   Дизайны шинэ санаа, шийдэл гаргах

   Сав, баглаа боодлын дизайны шийдэл, загвар гаргасан байдал

   4

   Бүтээх, хөгжүүлэх

   Сав баглаа боодлын загварыг  туршиж сайжруулсан байдал

   5

   Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах

   Сурагчид хийсэн бүтээлээ үзэсгэлэнд тавьж, багаараа багийн ажлын дэвтэрт хийсэн судалгаа, бүтээл хийсэн үйл явцаа дүгнэн тайлагнаж буй байдал

   Судалгааны үе шатанд цуглуулсан мэдээлэл, материалууд, зохиож зурсан загварын зургууд, баяжуулсан санаа, сонгож хийсэн бүтээлийн зураг, ажлын зураг, туршиж хийсэн үйл явц зэргийг ажлын дэвтэртээ бүтээлчээр ажиллаж тэмдэглэл хөтөлсөн байдал

    

                                                                                                                                                 

    

   ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН АРГА ЗҮЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ №1

    

   Төслийн ажлын сэдэв:  Дэлгээсийн байгуулалт ашиглан сав баглаа боодлын дизайн гаргах

   Ээлжит хичээлийн сэдэв: Сав баглаа боодол, түүний дизайны судалгаа

   Суралцахуйн зорилт:

   • Хамт олон, өрх гэрийн хүрээнд дэх асуудлаас хэрэгцээг илрүүлнэ.
   • Эдлэлийн загварын дэлгээс хийх арга, график дизайны үндсэн элементүүд, чимэглэлийн зохиомжийн тухай судална.

     

    Зорилго: Дэлгээс ашиглаж хийсэн сав баглаа боодлын анхны санаа гаргах

    Зорилт:

   • Сав баглаа боодлын үүрэг, зориулалт, төрөлтэй танилцах
   • Сав баглаа боодлын анхны загвар санаа гаргах
   • Дэлгээс ашиглаж хийсэн сав баглаа боодлын загвар, хийц, дизайныг судлах

     

    Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: Ажлын хуудас болон төслийн ажлын дэвтэр, сав баглаа боодлын зураг бүхий цахим үзүүлэн

    Өмнөх мэдлэг, ур чадвар:

    • Аливаа бүтээлийн загварыг зохиомжийн аргууд хэрэглэн шинэ санаа шийдлүүд гарган  зургаар илэрхийлэх, судалгаа хийх арга барил эзэмшсэн байх
    • Асуудал хэрэгцээг илрүүлэн анхны санаа боловсруулах чадварт суралцсан байх

      

     Хичээлийн явц, арга зүй:

     Хичээлийн үйл явц

      

     Сурагчийн сурах үйл

      

     Багшийн  чиглүүлэх үйл

     Эхлэл хэсэг

     Сэдэлжүүлэх үйл

     -       Сав баглаа боодлын талаар багшийн өгсөн асуултын дагуу ярилцана.

     -       Дэлгээс ашиглаж хийсэн сав баглаа боодлын зураг, бичлэгийг үзэж, дүн шинжилгээ хийх ба туршина.

     -        

     Алхам1: Дараах асуултуудын дагуу ярилцана.

     -       Сав баглаа боодол гэж юу вэ? жишээ нэрлэнэ үү

     -       Ямар үүрэгтэй вэ?гм асуулт асууж ярилцана.

     Алхам2:

     Дэлгээс ашиглаж хийсэн сав баглаа боодлын жишээ, бичлэг үзүүлж сэдэлжүүлнэ. 

      

     Дунд хэсэг

     Үндсэн суралцах үйл ажиллагаа

     -       Сурагчид сав хийж турших ба   туршилтын явцад гарсан хүндрэл бэрхшээлүүдийг тайлбарлаж ярилцана. Ажлын хуудас1-ийг бөглөнө.

     -       Ямар нэг бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын асуудлыг шийдэхээр сонгож авна.

     -       Сав баглаа боодлын төрлөөс сонгож анхны санаагаа гаргана.

     -       Сав баглаа боодлын дизайны судалгаа хийнэ.

     -       Тухайн бүтээгдэхүүнд тохирох сав баглаа боодлын дизайны судалгаа хийж анхны санаагаа баяжуулна. (Ажлын хуудас 2)

      

     Алхам 3:

     -       Сурагчдыг бичлэгээр үзүүлсэн савыг хараад хийж турших даалгавар өгнө.

     -       Сурагчид сав хийх туршилтын явцад гарсан хүндрэл бэрхшээлүүдийг тайлбарлуулж ярилцана. Ажлын хуудас 1-ээр чиглүүлнэ.

     Алхам 4:

     -       Багаараа хамтарч дэлгээс ашигласан ямар нэг бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын асуудлыг шийдэхээр анхны санаагаа гаргах даалгавар өгнө.

      

      

     Төгсгөл хэсэг

     Явцын үнэлгээ хийх

     -       Мэдээлэл цуглуулах тухай төлөвлөлт гарган багийн гишүүдийн үүргийг хуваарилж, үүргийн дагуу өөрсдийгөө хувиар үнэлнэ. Өөрийн үнэлгээний хуудас 1-ийг төслийн ажлын дэвтэртээ хуулж бөглөн, багийн гишүүд өөрсдийгөө үнэлнэ.

     -       Сав баглаа боодлын дизайны судалгаа хийж, анхны санаагаа баяжуулна.

      

     -       Сав баглаа боодлын дизайны судалгаа хийж ирэх даалгавар өгнө.

     -       Дизайны судалгаа хийж, анхны санаагаа баяжуулж  ажлын хуудас 2-г ажиллахад чиглүүлнэ.

      

      

      

      

      

     Ажлын хуудас 1. Дэлгээс ашиглаж сав бүтээж турших

     Анхны санаа

      

     Дараах асуултад хариулна уу.

     1.    Дэлгэмэл хайрцгийг хараад хийхэд ямар бэрхшээл байсан бэ?

     ...................................................................................

      

     2.    Дэлгээсээ яаж байгуулсан бэ?

     ....................................................................................

      

     -       Ямар бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын асуудлыг шийдэхээр болсон бэ?

     ...................................................................................

            Анхны санаагаа илэрхийлнэ үү. (зургаар эсвэл бичгээр)

      

      

      

     Ажлын хуудас 2. Судалгаа

     Анхны санаа хэрхэн баяжигдав?

      

     Судалгааныхаа дүгнэлтийг бичнэ үү.

     ......................................................................................................

     ......................................................................................................

     ......................................................................................................

     ......................................................................................................

     ......................................................................................................

     ......................................................................................................

      

      

            Санаагаа зургаар илэрхийлнэ үү.

      

      

      

     Өөрийн үнэлгээний хуудас 1

     Багийн гишүүдийн нэр

     Судлах чиглэл

     Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 0-100%

     1

      

      

      

     2

      

      

      

     3

      

      

      

     4

      

      

      

     5

      

      

      

     6

      

      

      

      

      

      

     ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН АРГА ЗҮЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ №2

      

     Төслийн ажлын сэдэв: Дэлгээсийн байгуулалт ашиглан сав баглаа боодлын дизайн гаргах

     Ээлжит хичээлийн сэдэв: Дэлгээс байгуулах

     Суралцахуйн зорилт:

   

  Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: Ажлын хуудас болон төслийн ажлын дэвтэр, дэлгээс байгуулах арга  бүхий цахим үзүүлэн

  Өмнөх мэдлэг, ур чадвар:

  • Асуудал хэрэгцээг илрүүлэн анхны санаа боловсруулах чадварт суралцсан байх
  • 5-р ангидаа  Призм, Цилиндр, Пирамид, Конусын дэлгээс ашиглан  сав бүтээх чадварт суралцсан байх

   

  Хичээлийн явц, арга зүй:

  Хичээлийн үйл явц

   

  Сурагчийн сурах үйл

   

  Багшийн чиглүүлэх үйл

  Эхлэл хэсэг

  Сэдэлжүүлэх үйл

  • Зураг зүйн багаж хэрэгслийн төрөл, үүрэг, зориулалтыг судалж,туршина. (ажлын хуудас 3)
  • Алхам1: Зураг зүйн багаж хэрэгслийг үүрэг зориулалтыг судлах даалгавар өгнө (Ажлын хуудас 3)
  • Багаж хэрэгслийг зөв хэрэглэхэд анхаарч чиглүүлнэ.

   

  Дунд хэсэг

  Үндсэн суралцах үйл ажиллагаа

  • Өмнөх хичээлээр туршсан дэлгээс ашигласан савны дэлгээсийг зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу зурж, туршина. (Ажлын хуудас4.)
  • Геометр байгуулалт ашиглан дэлгээс байгуулах аргаар савыг хийн өмнөх туршилттай харьцуулан ярилцана.
  • Савны дэлгээс байгуулах аргуудыг судална. (Ажлын хуудас 5)

   

  • Өмнөх хичээлээр туршсан дэлгээс ашигласан савны дэлгээсийг зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу зурж туршихад чиглүүлнэ.
  • Геометр байгуулалт ашиглан дэлгээс байгуулах аргаар савыг хийн өмнөх туршилттай харьцуулан ярилцаж, дүрэм стандартын дагуу байгуулалт хийхийн ач холбогдлыг ойлгуулна.

  Төгсгөл хэсэг

  Явцын үнэлгээ хийх

  • Байгуулалт зөв эсэхийг эх загвартай харьцуулан шалгаж, алдаагаа засаж сайжруулна.
  • Байгуулалтыг томруулж, жижигрүүлэх, хийцийг өөрчлөх зэргээр туршилтуудыг сайжруулна.
  • Савны байгуулалтын хэмжээг томруулж байгуулсан, хийцийг өөрчилж сайжруулсан сурагчдыг нэмэлт оноогоор урамшуулна. Мөн туслах багш болгох зэргээр урамшуулна.

   

  Ажлын хуудас 4. Савны дэлгээс байгуулах туршилтын үр дүн,ялгаа, ач холбогдлыг тайлбарлана уу.

  Туршилт 1.

  Байгуулалтгүй хийсэндэлгээс

  Туршилт 2.

  Байгуулалт ашигласан дэлгээс

  Дүгнэлт

   

   

   

   

   

   

  Ажлын хуудас 5. Дэлгээс байгуулах аргуудыг судлах

   

   

  Дэлгээс байгуулах арга тус бүрийг ашигласан савны зургуудыг байрлуулах

   


  Призмийн дэлгээс байгуулах
  Цилиндрийн дэлгээс байгуулах
  Пирамидийн дэлгээс байгуулах
  Конусын дэлгээс байгуулах

   

   

   

   

                                                                                                                                                     БАТЛАВ

   

  СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР                             Б. ДӨЛ

             

  НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

   

  Нэгж хичээлийн сэдэв: Проекц дүрслэл

  Төслийн ажлын сэдэв: Сав баглаа боодлын иж бүрдэл

  Хамрах хүрээ: 8-р анги, "Дизайн зураг зүй", 18 цаг

  Суралцахуйн зорилт:

  • Хамт олон, олон нийтийн хүрээн дэх асуудлаас хэрэгцээг илрүүлж, асуулдыг шийдвэрлэхдээ олон төрлийн эх үүсвэрүүдээс мэдээлэл цуглуулж судалгаа хийнэ.
  • Загварын био хэлбэр, био дизайны үндэс, эдлэлийн лого, тэмдэг, сав баглааны тухай мэдлэг ойлголт, зохион бүтээх болон загварчлалын аргуудыг ашиглан эдлэл загвар зохиож, эдлэлийн загвараа бүтээх,  материал багаж хэрэглэгдэхүүн,  ажлын дарааллыг төлөвлөн, дизайны шинэ шийдлийн ажлын зургийг зураг зүйн стандарт /дэвсгэрт, хүрээ, хүснэгт/ ашиглан проекц дүрслэл болон аксонометр проекцоор байгуулах, уран сайхны боловсруулалт хийнэ.
  • Төлөвлөлтийн дагуу загвараа бүтээх  явцдаа дизайны санаа, эдлэлийн загвар зургийг хамтран уран сайхны боловсруулалт хийж, дизайны үйл явц шийдэлд үнэлт дүгнэлт өгөх, сайжруулах санал гаргах,  проекцлох аргаар илэрхийлэн зурснаа уншиж ойлгох, зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх болон загвар, зураг гаргахдаа зургийн программуудаас ашиглах ба хийсэн бүтээлээ тайлагнана.

   

  Өмнөх мэдлэг ур чадвар:

   

  • Аливаа бүтээлийн загварыг зохиомжын аргууд хэрэглэн шинэ санаа шийдлүүд гарган зургаар илэрхийлэх, шинэ загвар зохиох, сайжруулах арга барил эзэмшсэн байх
  • Асуудал хэрэгцээг илрүүлэн анхны санаа боловсруулах чадварт суралцсан байх
  • 7-р ангид дэлгээс байгуулах арга, график дизайны үндсэн элементүүд, чимэглэлийн зохиомж геометр байгуулалт /дөлгөөн холболт, гортигийн муруй/ үсэг бичээсийг судлаж зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу ажиллах арга барил эзэмшсэн байх

   

                                           

                                   Нэгж хичээлийн төлөвлөлтийн зураглал

   

  Rounded Rectangle: Асуудал болон хэрэгцээг илрүүлэх Rounded Rectangle: Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх Rounded Rectangle: Дизайны санаа шийдэл гаргах Rounded Rectangle: Бүтээх, хөгжүүлэх Rounded Rectangle: Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах
   

   


  лтын менежер­­­­­­­­­­­

   

  Rounded Rectangle: Ээлжит-5 Сав баглаа боодлын иж бүрдэлийн загвар гаргах
   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Rounded Rectangle: Ээлжит-4 Аксонометр проекц                                                                    

   

   

   

   

   

   


  Нэгж хичээлийн агуулгын төлөвлөлт

  Суралцахуйн зорилт /агуулга/

  Бүтээлч эрэлхийллийн арга барилын үе шат

  Ээлжит хичээлийн сэдэв

  Цаг

  Үйл ажиллагааны дараалал

   

  • Хамт олон, олон нийтийн хүрээн дэх асуудлаас хэрэгцээг илрүүлнэ.

   

  Асуудал болон хэрэгцээг илрүүлэх

  Сав баглаа боодлын төрөл зориулалт дизайны судалгаа

  80 мин

  • Дэлгээс ашиглан хийсэн сав баглаа боодлын жишээ бичлэг үзүүлж сэдэлжүүлэн хийж турших ба турших явцад ямар бэрхшээл тулгарсан талаар ярилцана.
  • Багийн үйл ажиллагааг компанийн зохион байгуулалтад чиглүүлэх ба багаараа компани байгуулж, нэр, лого, үйл ажиллагааны чиглэл, бүтээгдэхүүнээ сонгон, зохион байгуулалт хийнэ. Компанийн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын дизайны асуудлыг иж бүрнээр нь шийдэх хэрэгцээ үүсгэнэ.
  • Сав баглаа боодлын иж бүрдлийн загварын дизайны шийдэл гаргах анхны санаа боловсруулна.
  • Сав баглаа боодлын дизайныг судалж, дүн шинжилгээ хийнэ. (Ажлын хуудас 1.)

   

  • Асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон төрлийн эх үүсвэрүүдээс мэдээлэл цуглуулж судалгаа хийнэ

  Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

  Геометр байгуулалт ба

  Дэлгээс

  80 мин

  • Тойргийн муруй ашиглан хийсэн савны дэлгээсийг зурж туршина. ( Ажлын хуудас2.)
  • Геометр байгуулалт ашиглан дэлгээс байгуулах аргаар савыг хийн өмнөх туршилттай харьцуулан ярилцаж, дүрэм стандартын дагуу байгуулалт хийхийн ач холбогдлыг ойлгуулна.
  • Зураг зүйн дүрэм стандарт(багаж хэрэгслийг хэрэглэх, стандартын дэвсгэрт, хүрээ шугам, булангийн хүснэгт, зураасны төрөл, үсэг бичээс, хэмжээ тавих,заах арга)-ын талаар судална. (Ажлын хуудас3.)
  • Зураг зүйн багаж хэрэгсэл түүнтэй харилцах арга барилд суралцана. Хэрчим, өнцөг, тойргийг тэнцүү хэсэгт хуваах зэрэг геометр байгуулалтын аргыг судалж, байгуулалт хийх аргад суралцана. (Ажлын хуудас 4)

  Проекц дүрслэл

  80 мин

  • Проекцлолын арга, нэгдсэн проекц дүрслэлийн тухай судална. (Ажлын хуудас5)
  • Биетийн проекц байгуулах аргад суралцана. (Ажлын хуудас6)

   

  Аксонометр проекц

  80 мин

  • Аксонометр проекцийн тухай үндсэн ойлголтыг судална. (Ажлын хуудас 7)
  • Аксонометр проекц байгуулах аргыг судалж, суралцана.(ажлын хуудас 8)

   

  • Зохион бүтээх болон загварчлалын аргуудыг ашиглан эдлэлийн загвар зохионо.

   

  Дизайны санаа шийдэл гаргах

  Сав баглаа боодлын иж бүрдэлийн загвар гаргах

  80 мин

  Анхны санаагаа баяжуулж ямар нэг бүтээгдэхүүний иж бүрдэл сав баглаа боодлын загвар зураг гаргана. /Ажлын хуудас-5/

   

  • Зохион бүтээх эдлэлийн загвараа зурахдаа проекц дүрслэл болон аксонометр проекцын аргаар байгуулалт хийх талаарх мэдлэг ойлголтоо ашиглан төлөвлөнө. Эдлэлийн загвараа бүтээх материал багаж хэрэглэгдэхүүн ажлын дараалалыг төлөвлөнө.
  • Төлөвлөлтийн дагуу загвараа бүтээх дизайны үйл явц шийдэлд үнэлт дүгнэлт өгөх, сайжруулах санал гаргана.
  • Загварын био хэлбэр, био дизайны үндэс, эдлэлийн лого, тэмдэг, сав баглааны тухай мэдлэг ойлголттой болох, дизайны шинэ шийдлийн ажлын зургыг зураг зүйн стандарт /дэвсгэрт, хүрээ, хүснэгт/ ашиглан проекц дүрслэл болон аксонометр проекцоор байгуулах, уран сайхны боловсруулалт хийх.

  Бүтээх, хөгжүүлэх

  Ажлын төлөвлөлт сав баглаа боодлын ажлын зураг

  80 мин

  Бүтээл хийх ажлын төлөвлөлт гаргана. /Ажлын хуудас-6/

  • Загварын дагуу сав баглаа боодлын зураг,дэлгээсийг зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу зурна.
  • Геометр байгуулалт, аксонометр проекцын аргаар байгуулна.

   

   

  Сав баглаа боодлын ажлын зураг зурах

  80 мин

  • Сав баглаа боодлын логог зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу зурна.
  • Геометр байгуулалт,проекц дүрслэл, аксонометр проекцоор байгуулалт хийнэ.
  • Хүрээ шугам, хүснэгт, бичээс, зураас, хэмжээ тавих, заах сумыг стандартын дагуу хийнэ.

   

  Сав баглаа боодол хийж турших

  80 мин

  Сав баглаа боодлыг хийж туршина. Туршилтын үр дүнд анализ хийж, сав баглаа боодлын загвар хийцийг сайжруулан чимэглэнэ.

  Бүтээлийг сайжруулах тайлан хамгаалах

  80 мин

  Хийсэн сав баглаа боодлын иж бүрдэлээр үзэсгэлэн гаргана.

  Өөрийн багийн болон бусад багийн бүтээлийг шалгуурын дагуу үнэлнэ.

  Баг тус бүр төслийн ажлаа тайлагнана.

  • Дизайны санаа эдлэлийн загвар зургийг хамтран уран сайхны боловсруулалт хийж проекцлох аргаар илэрхийлэн зурснаа уншиж ойлгох, зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх болон загвар, зураг гаргахдаа зургийн программуудаас ашигладаг болно.

   

  Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах

   

  Хэрэглэгдэхүүн:

   Сурах бичиг, төслийн ажлын дэвтэр, ажлын хуудас, тараах материал, зураг зүйн багаж хэрэгсэл, LCD дэлгэц, компьютер.

   

  Үнэлгээ шалгуур:

  Бүтээлч эрэлхийллийн

  арга барил

  Үнэлгээний шалгуур

  1

  Асуудлыг болон хэрэгцээг илрүүлэх

  Ямар нэг бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын асуудлыг шийдэх, бүтээлийн хэрэгцээг тодорхойлсон байдал

  2

  Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

  Эдлэлийн загварын дэлгээс байгуулах арга, график дизайны үндсэн элементүүд, чимэглэлийн зохиомж,

  3

  Дизайны шинэ санаа шийдэл гаргах

  Зураг зуруулж, зургийг шалгаж үнэлгээ дүгнэлт өгөх

  4

  Бүтээх хөгжүүлэх

   

  5

  Үнэлэх үр дүнгээ танилцуулах

   

   

   

   

   

  ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН АРГА ЗҮЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ №1

   

  Төслийн ажлын сэдэв: Сав баглаа боодлын иж бүрдэл

  Ээлжит хичээлийн сэдэв: Сав баглаа боодлын төрөл зориулалт дизайны судалгаа

  Суралцахуйн зорилт:

  • Хамт олон, өрх гэрийн хүрээнд дэх асуудлаас хэрэгцээг илрүүлнэ.
  • Эдлэлийн загварын дэлгээс хийх арга, график дизайны үндсэн элементүүд, чимэглэлийн зохиомжийн тухай судална.

    

   Зорилго: Сав баглаа боодлын иж бүрдлийн анхны санаа гаргах

   Зорилт:

  • Сав баглаа боодлын үүрэг, зориулалт, төрөлтэй танилцах
  • Сав баглаа боодлын анхны загвар санаа гаргах
  • Сав баглаа боодлын загвар, хийц, дизайныг судлах

   

  Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: Ажлын хуудас болон төслийн ажлын дэвтэр, сав баглаа боодлын зураг бүхий цахим үзүүлэн

  Өмнөх мэдлэг, ур чадвар:

  • Аливаа бүтээлийн загварыг зохиомжийн аргууд хэрэглэн шинэ санаа шийдлүүд гарган  зургаар илэрхийлэх, судалгаа хийх арга барил эзэмшсэн байх
  • Асуудал хэрэгцээг илрүүлэн анхны санаа боловсруулах чадварт суралцсан байх

   

   

   

   

   

  Хичээлийн явц, арга зүй:

  Хичээлийн үйл явц

   

  Сурагчийн сурах үйл

   

  Багшийн чиглүүлэх үйл

  Эхлэл хэсэг

  Сэдэлжүүлэх үйл

  • Сав баглаа боодлын талаар багшийн өгсөн асуултын дагуу ярилцана.
  • Дэлгээс ашиглаж хийсэн сав баглаа боодлын зураг, бичлэгийг үзэж, дүн шинжилгээ хийнэ.

   

  Алхам1: Дараах асуултуудын дагуу ярилцана.

  • Сав баглаа боодол гэж юу вэ? жишээ нэрлэнэ үү
  • Сав баглаа боодол ямар үүрэгтэй вэ?гм асуулт асууж ярилцана.

  Алхам2:

  Дэлгээс ашиглаж хийсэн сав баглаа боодлын жишээ, бичлэг үзүүлж сэдэлжүүлнэ.

   

  Дунд хэсэг

  Үндсэн суралцах үйл ажиллагаа

  • Компанийн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын дизайны асуудлыг иж бүрнээр нь шийдэх хэрэгцээ үүсгэнэ.Сав баглаа боодлын иж бүрдлийн загварын дизайны шийдэл гаргах анхны санаа боловсруулна.
  • Сурагчид сав хийж турших ба туршилтын явцад гарсан хүндрэл бэрхшээлүүдийг тайлбарлаж ярилцана. Ажлын хуудас1-ийг бөглөнө.
  • Ямар нэг бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын асуудлыг шийдэхээр сонгож авна.
  • Сав баглаа боодлын төрлөөс сонгож анхны санаагаа гаргана.
  • Сав баглаа боодлын дизайныг судалж, дүн шинжилгээ хийнэ. (Ажлын хуудас 1)
  • Тухайн бүтээгдэхүүнд тохирох сав баглаа боодлын дизайны судалгаа хийж анхны санаагаа баяжуулна. (Ажлын хуудас 3)

   

  Алхам 3:

  • Сурагчдыг бичлэгээр үзүүлсэн савыг хараад хийж турших даалгавар өгнө.
  • Сурагчид сав хийх туршилтын явцад гарсан хүндрэл бэрхшээлүүдийг тайлбарлуулж ярилцана. Ажлын хуудас 1-ээр чиглүүлнэ.

   Алхам 4:

  • Багаараа хамтарч ямар нэг бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын асуудлыг шийдэхээр анхны санаагаа гаргах даалгавар өгнө.
  • Багийн үйл ажиллагааг компанийн зохион байгуулалтад чиглүүлэх ба багаараа компани байгуулж, нэр, лого, үйл ажиллагааны чиглэл, бүтээгдэхүүнээ сонгон, зохион байгуулалт хийнэ.
  • Сав баглаа боодлын иж бүрдлийн загварын дизайны шийдэл гаргах анхны санаа боловсруулахад чиглүүлнэ.
  • Сав баглаа боодлын дизайныг судалж, дүн шинжилгээ хийхэд чиглүүлнэ. (Ажлын хуудас 2)

  Төгсгөл хэсэг

  Явцын үнэлгээ хийх

  • Мэдээлэл цуглуулах тухай төлөвлөлт гарган багийн гишүүдийн үүргийг хуваарилж, үүргийн дагуу өөрсдийгөө хувиар үнэлнэ. Өөрийн үнэлгээний хуудсыг төслийн ажлын дэвтэртээ хуулж бөглөн, багийн гишүүд өөрсдийгөө үнэлнэ.
  • Сав баглаа боодлын дизайны судалгаа хийж ирэх даалгавар өгнө.
  • Дизайны судалгаа хийж, анхны санаагаа баяжуулж ажлын хуудас 3-г ажиллахад чиглүүлнэ.

   

   

  Ажлын хуудас 1. Дэлгээс ашиглаж сав бүтээж турших

  Анхны санаа

   

  Дараах асуултад хариулна уу.

  1. Дэлгэмэл хайрцгийг хараад хийхэд ямар бэрхшээл байсан бэ?

   ...................................................................................

    

  2. Дэлгээсээ яаж байгуулсан бэ?

  ....................................................................................

   

  • Ямар бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын асуудлыг шийдэхээр болсон бэ?

  ...................................................................................

  Анхны санаагаа илэрхийлнэ үү. (зургаар эсвэл бичгээр)

   

  Ажлын хуудас 2. Сав баглаа боодлын дизайны судалгаа

  Судалгааны төрөл

  Судлах зүйлийн агуулга

  Бүтээгдэхүүний сав, баглаа
  боодлын түүхэн судалгаа

  Хэн .........
  Хаана .........
  Хэзээ .........

  Юуг бүтээсэн .........

  Бүтээгдэхүүний сав, баглаа
  боодлын дизайны судалгаа

  Өнгө .........
  Хэлбэр .........
  Чимэглэл .........
  Мэдээлэл .........

  Сав, баглаа боодлын материалын
  судалгаа

  Байгальд ээлтэй материал .........
  Дахин ашиглагдах материал .........

  Сав, баглаа боодол хийх
  технологийн судалгаа

  Хэрэглэгдэх багаж, хэрэгсэл .........
  Хийх аргачлал .........

  Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
  судалгаа


  Бүтээгдэхүүнээ хамгаалсан байдал .........
  Эрүүл ах

   

   

  Ажлын хуудас 3. Судалгаа

  Анхны санаа хэрхэн баяжигдав?

   

  Судалгааныхаа дүгнэлтийг бичнэ үү.

  ......................................................................................................

  ......................................................................................................

  ......................................................................................................

  ......................................................................................................

  ......................................................................................................

  ......................................................................................................

   

   

  Санаагаа зургаар илэрхийлнэ үү.

   

   

  Өөрийн үнэлгээний хуудас

  Багийн гишүүдийн нэр

  Судлах чиглэл

  Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 0-100%

  1

   

   

   

  2

   

   

   

  3

   

   

   

  4

   

   

   

  5

   

   

   

  6

   

   

   

   

                                     

   

                                                                                                                            БАТЛАВ

  СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР                          Б. ДӨЛ

   

  НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

   

  Нэгж хичээлийн сэдэв: Огтлол зүсэлт

  Төслийн ажлын сэдэв: Гэрэлтүүлгийн дизайны шийдэл

  Хамрах хүрээ: 9-р анги, 18 цаг, дизайн зураг зүй

  Суралцахуйн зорилт:           

  • Хамт олон, олон нийт, орон нутгийн хүрээн дэх асуудлаас хэрэгцээг тодорхойлно.
  • Эдлэлийн хэлбэр, бүтэц, харьцааны тухай үндсэн ойлголттой болох ба эдлэл бүтээгдэхүүний гадаад болон дотоод бүтцийг огтлол, зүсэлтийн аргаар харуулан зурах, унших, холболтын тэмдэглэл, угсрааны зургийг ойлгох, хэрэглэх зэрэг зураг зүйн хэлээр харилцдаг болно.
  • Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүний загвар зохиох ба загварчлах аргуудад суралцана.
  • Төлөвлөлтийн дагуу бүтээх, дизайны үйл явц, шийдэлд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, үр дүнгээ танилцуулдаг, ахуй амьдрал, нийгэмд өөрийн хувь нэмрээ оруулах, бүтээгдэхүүний загвар, материал багаж, хэрэглэгдэхүүнийг сонгох, бүтээхдээ байгаль орчин хүний аюулгүй байдлыг авч үзэх хандлагатай болно.

  Өмнөх мэдлэг, ур чадвар

  • Аливаа бүтээлийн загварыг зохиомжийн аргууд хэрэглэн шинэ санаа шийдлүүд гарган зургаар илэрхийлэх, шинэ загвар зохиох, сайжруулах арга барил эзэмшсэн байх
  • Асуудал хэрэгцээг илрүүлэн анхны санаа боловсруулах чадварт суралцсан байх
  • 8-р ангидаа зураг зүйн дүрэм стандарт, аксонометр проекцын аргуудыг судалсан байх

   

   

   

  Нэгж хичээлийн төлөвлөлтийн зураглал

   

  Асуудлыг тодорхойлох, хэрэгцээг

   

  Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

  Дизайны санаа шийдэл гаргах

  Бүтээх, хөгжүүлэх

  Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах

  Ээлжит 1. Гэрэлтүүлгийн дизайн, түүний төрөл хэрэглээ, судалгаа

   

  Ээлжит 2. Зураг зүйн дүрэм стандарт, геометр байгуулалт

  Ээлжит 7. Гэрлийн бүрхүүлийн ажлын зураг

  Ээлжит 5. Гэрлийн бүрхүүлийн загвар гаргах

  Ээлжит 6. Ажлын төлөвлөлт хийх,ажлын зураг гаргах

   

   

   

   

   

   

   


                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

  Ээлжит 8. Бүтээл хийх турших

  Ээлжит 9. Бүтээлийг сайжруулах, бүтээлийн тайлан

   

  Ээлжит 3. Проекц дүрслэл

  Ээлжит 4. Огтлол зүсэлт

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Нэгж хичээлийн агуулгын төлөвлөлт

  Суралцахуйн зорилт /Агуулга/

  Бүтээлч эрэлхийллийн арга барилын үе шат

  Ээлжит хичээлийн сэдэв

  Цаг

   

  Үйл ажиллагааны дараалал

   

  • Хамт олон, олон нийт, орон нутгийн хүрээн дэх асуудлаас хэрэгцээг тодорхойлно.

  Асуудлыг тодорхойлох, хэрэгцээг илрүүлэх

  Гэрэлтүүлгийндизайн, түүний төрөл, хэрэглээ, судалгаа

  80

  мин

  • Гэрэлтүүлэг гэж юу болох, ямар үүрэгтэй талаар асууж, загварын зургууд үзүүлэн сэдэлжүүлж ярилцана.
  • Багаараа хамтран гэрэлтүүлгийн дизайны шийдэл гарган анхны санаа боловсруулна.
  • Гэрэлтүүлгийн дизайн, гэрлийн бүрхүүлийн дизайны судалгаа хийж, харьцуулан сонгож, эдлэлийн зохион бүтээлтийн дизайнд дүн шинжилгээ хийнэ. (Ажлын хуудас1)
  • Эдлэл бүтээгдэхүүний ажлын зураг зурахдаа огтлол, зүсэлт зурж дүрслэх, биетийн аксонометр дүрслэлд зүсэлт хийх талаар судалж байгуулалт хийнэ.
  • Загварчлах аргуудыг судална.

  Мэдээлэл цуглуулах, судалгаа хийх

  Зураг зүйн дүрэм стандарт, геометр байгуулалт

  80 мин

  • Геометр байгуулалт ашиглан гэрлийн бүрхүүлийн дэлгээс байгуулна. (Ажлын хуудас2)
  • Гэрэлтүүлгийн өгөгдсөн чимэглэлээр чимэглэх ба чимэглэлийг геометр байгуулалт ашиглан зурж туршина. (Ажлын хуудас 3)

  Проекц дүрслэл

  80 мин

  • Нэгдсэн проекц дүрслэл(проекцлолын арга-төвийн болон паралель проекцлолын арга, нэгдсэн ортогональ проекц- хоёр болон гурван хавтгайн проекц, аксонометр проекц)-ийн талаар судалж, биетийн проекц байгуулна. (Ажлын хуудас 4, 5)

  Огтлол зүсэлт

  80 мин

  • Огтлол зүсэлтийн төрөл, ангиллыг судалж, тэдгээрийн ялгаатай, төсөөтэйталыг мэдэж, хэрэглэх арга барилыг судална. (Ажлын хуудас 6,7)
  • Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүний загвар зохионо.

   

  Дизайны санаа шийдэл Бүтээл гаргах

  Гэрлийн бүрхүүлийн загвар гаргах

  80 мин

  • Шинийг сэдэх, зохион бүтээх арга мэхүүдийг ашиглан анхны санаагаа хөгжүүлнэ.
  • Хийхээр сонгосон гэрлийн бүрхүүлийн загварын зураг зурна. (Төслийн ажлын дэвтэрт зурна)

   

  • Ажлын зургийн дагуу эдлэл, бүтээгдэхүүн хийх, бүтээхдээ материал, багаж хэрэгсэл технологи дарааллыг төлөвлөнө.
  • Эдлэлийн хэлбэр, бүтэц, эд ангийн хэмжээ, эргономик ойлголт болон дизайны санаа шийдэл, проекц болон аксонометр дүрслэлээр илэрхийлэх, холбоос, угсрааны зургийг ойлгох, хэрэглэх зураг зүйн хэлээр харилцдаг болно.

  Бүтээх, турших, сайжруулах

  Ажлын төлөвлөлт хийх, ажлын зураг гаргах

  80 мин

  • Ажлын төлөвлөлт хийнэ. (Төслийн ажлын дэвтэрт)
  • Гэрлийн бүрхүүлийн ажлын зургийг зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу (аксонометр проекц, оглол, зүсэлт гэх мэт)зурна. (Ажлын хуудас 8)

   

  Гэрлийн бүрхүүлийн ажлын зураг

  80

  мин

  Бүтээл хийх турших

  80 мин

  • Гэрлийн бүрхүүлийг хийж туршина.
  • Туршилтын явцаа төслийн ажлын дэвтэртээ тэмдэглэж, ямар алдаа гарч, түүнийгээ хэрхэн засаж сайжруулснаа тэмдэглэж бичнэ. (Ажлын хуудас 9)
  • Бүтээлийн дизайны үйл явц, шийдэлд үнэлэлт дүгнэлт өгөх

  Үр дүнгээ танилцуулах үнэлэх

  Бүтээлийг сайжруулах

  Бүтээлийн тайлан

  80 мин

  • Гэрлийн бүрхүүлийн загвар, хийцийг сайжруулан засаж чимэглэнэ.
  • Багууд бүтээлийн үзэсгэлэнд бүтээлээ байрлуулж, од цуглуулах аргаар бусдаас үнэлгээ авах ба өөрсдийн бүтээлийг үнэлнэ.

   

  Хэрэглэгдэхүүн: Сурах бичиг Г. Чулуунаа нар.  “ Дизайн технологи - IХ”, УБ, 2015 он., ажлын хуудсууд, төслийн ажлын дэвтэр, үнэлгээний хуудсууд, LCD дэлгэц, зураг зүйн багаж хэрэгсэл, өнгийн цаас, хайч,цавуу

   

  Үнэлгээ шалгуур

  Бүтээлч эрэлхийлийн арга барил

  Үнэлгээний шалгуур

   

  1

  Асуудал болон хэрэгцээг илрүүлэх

  -Гэрэлтүүлгийн дизайны асуудлыг шийдэх, бүтээлийн хэрэгцээг тодорхойлсон байдал

  2

  Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх

  - Гэрэлтүүлгийн дизайны талаар судалж, мэдээлэл боловсруулсан байдал

  3

  Дизайны шинэ санаа шийдэл гаргах

  -Гэрэлтүүлгийн дизайн шийдэл, загвар гаргасан байдал

  4

  Бүтээх, хөгжүүлэх

  -Гэрэлтүүлгийн загварыг туршиж сайжруулсан байдал

  5

  Үнэлэх, үр дүнгээ танилцуулах

  -Сурагчид хийсэн бүтээлээрээ үзэсгэлэнд оролцож, багийн ажлын дэвтэрт хийсэн судалгаа, бүтээл, хийсэн үйл явцаа тайлагнаж буй байдал

   

     Үзсэн тоо:11882