Нээлттэй боловсрол-2018 эрдэм шинжилгээний хурлын өгүүллийн эмхэтгэл    Боловсролын нээлттэй эх, нөөцүүдийг боловсролд хэрэглэх онол, арга зүй, судалгааны үр дүн болон бүх түвшний сургалтад ашиглах боломж, тэргүүн туршлагыг танилцуулж, түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой “Нээлттэй боловсрол 2018” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл хэвлэлтээс гарсан байна. Өгүүлэлүүдтэй танилцана уу.

    4/15/2020 3:52:21 PM