Багш нэг бүрд зөөврийн компьютер олголоо    Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан "Зөв Монгол хүүхэд" үндэсний хөтөлбөрийн "Багшийн хөгжил" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдөр багш нэг бүрд зөөврийн компьютер олголоо. Нийт 25 мянган ширхэг зөөврийн компьютерийг багш бүрд, сургалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр 11 мянга 340 зөөврийн компьютерийн лабораторийг сургууль бүрд олгож байна.

    1/25/2016 4:18:34 PM