Профайл  Батиза

  Мединеш

  Эрэгтэй

  Батиза Мединеш yahoo.com

  99429015

  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ - Өлгий 1-р ахлах