Профайл  Шетен

  Хатыран

  Эмэгтэй

  Шетен 1962

  95785777

  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ - Өлгий 1-р ахлах